KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stanisław Głuc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stanisław Głuc-INVESTMENTS” z miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Pienińska 10, NIP 7351401389, REGON 492159185 (dalej jako „Administrator”). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).


2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, tj. Pani/Pana imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer rejestracyjny pojazdu w celu:

- zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

Administrator przetwarza również Pani/Pana wizerunek poprzez monitoring na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości oraz ochrony mienia na terenie Willi nad Parkiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury. Zawarcie umowy o świadczenie usług noclegowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzania ww. danych osobowych.


3. PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 21 RODO.


4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW RODO

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu również:

a. prawo dostępu do danych osobowych (podstawa z art. 15 RODO),

b. prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO),

c. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (podstawa z art. 16 RODO),

d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO),

e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO),

f. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO).


5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.2 celu przetwarzania. Dane osobowe w postaci wizerunku pozyskane z monitoringiem będą przetwarzane przez 90 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną przez Administratora szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Administratora.


6. ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne dla Administratora, a także firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.


7. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG ORAZ ZAUTOMATYZOWANEPODEJMOWANE DECYZJI

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mailwillanadparkiem19@gmail.com lub pisemnie pod adresem Aleja Parkowa 19, 34-460 Szczawnica.