REGULAMIN WILLI NA PARKIEM (Aleja Parkowa 19, 34-460 Szczawnica)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi nad Parkiem (dalej jako „Willa”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Willi.

2. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi.

4. W przypadku, gdy w apartamencie przebywa więcej osób niż zostało to określone, właściciele zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu kosztów lub obciążenia rachunku osoby najmującej apartament, kwotą adekwatną do ilości osób pozostających w apartamencie według obowiązującego cennika.

5. Willa zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Willi w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

6. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Wilii lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Willi lub innych osób przebywających w Willi lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Willi.

6. Goście korzystający z usług świadczonych przez Willę akceptują, iż na terenie ww. obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowany jest monitoring.

7. W Willi nie akceptujemy pobytu zwierząt.

8. Regulamin Willi jest dostępny w teczce informacyjnej w każdym apartamencie.

§ 2. Zameldowanie

1. Najmujący apartament Gość Willi zobowiązany jest do okazania pracownikowi przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa.

2. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik ma prawo odmówić wydania klucza do apartamentu.

§ 3. Doba hotelowa

1. Apartament w Willi wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.

3. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści apartament po godzinie 10.00 - program komputerowy Willi naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu apartamentu według obowiązującego cennika.

§ 4. Obowiązki Gościa

1. Na terenie Willi, w apartamentach, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.

2. Dzieci poniżej 13 lat, przez cały czas pobytu w Willi (w szczególności na balkonach i w ogrodzie) muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Willi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość i wyraża także zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu na przedmioty, które sobie przywłaszczył bądź zniszczył i zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie 7 dni od jej wystawienia. Strony ustalają, że w przypadku powstałych z tego tytułu sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

4. Przyjmowanie gości jest dozwolone poza godzinami ciszy nocnej – w godzinach od 6.00 do 22.00. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za swojego gościa, zwłaszcza za szkody wyrządzone na mieniu właścicieli budynku i innych gości.

5. Do obowiązków Gościa należy pozostawienie umytych naczyń przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

6. Na terenie Willi obowiązuje zakaz:

- wnoszenia do apartamentu nart, desek snowboardowych i rowerów,

- chodzenia w butach narciarskich i snowboardowych,

- handlu i akwizycji,

- używania grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia obiektu z wyjątkiem ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

7. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz drzwi zamknąć na klucz.

§ 5. Obowiązki Willi

Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie, co umożliwi niezwłoczną reakcję. Willa ma obowiązek zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Willi,

- wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

- sprawną usługę pod względem technicznym,

§ 6. Cisza nocna

1. W Willi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Willi nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 7. Zakres odpowiedzialności

1. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do Willi czy poza jego terenem.

2. Willa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamencie przez Gościa. Przedmioty te będą odesłane na koszt Gościa, na adres przez niego wskazany.

3. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Willi przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stanisław Głuc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stanisław Głuc-INVESTMENTS” z miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Pienińska 10, NIP 7351401389, REGON 492159185 (dalej jako „Administrator”). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, tj. Pani/Pana imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, serię i numer dowodu osobistego na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych.

Administrator przetwarza również Pani/Pana wizerunek poprzez monitoring na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości oraz ochrony mienia na terenie Willi nad Parkiem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przez Administratora. Zawarcie umowy o świadczenie usług noclegowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzania ww. danych osobowych.

3. PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 21 RODO.

4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW RODO

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu również:

a. prawo dostępu do danych osobowych (podstawa z art. 15 RODO),

b. prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO),

c. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (podstawa z art. 16 RODO),

d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO),

e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO),

f. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO).

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu przetwarzania. Dane osobowe w postaci wizerunku pozyskane z monitoringiem będą przetwarzane przez 90 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną przez Administratora szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Administratora.

6. ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne dla Administratora, a także firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.

7. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANE DECYZJI

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail willanadparkiem19@gmail.com

Regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.