REGULAMIN WILLI NA PARKIEM (Aleja Parkowa 19, 34-460 Szczawnica)

REGULAMIN POBYTU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi nad Parkiem (dalej jako „Willa”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Willi.

2. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi.

4. W przypadku, gdy w apartamencie przebywa więcej osób niż zostało to określone, właściciele zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu kosztów lub obciążenia rachunku osoby najmującej apartament, kwotą adekwatną do ilości osób pozostających w apartamencie według obowiązującego cennika.

5. Willa zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Willi w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

6. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Wilii lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Willi lub innych osób przebywających w Willi lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Willi.

6. Goście korzystający z usług świadczonych przez Willę akceptują, iż na terenie ww. obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowany jest monitoring.

7. Regulamin Willi jest dostępny w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym apartamencie oraz na stronie internetowej Willi www.willanadparkiem.pl.


§ 2. Zameldowanie

1. Najmujący apartament Gość Willi zobowiązany jest do wypełnienia karty meldunkowej w momencie przyjazdu do obiektu.


§ 3. Doba hotelowa

1. Apartament w Willi wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści apartament po godzinie 11.00 - program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu apartamentu według obowiązującego cennika.


§ 4. Obowiązki Gościa

1. Na terenie Willi, w apartamentach, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.

2. Dzieci poniżej 13 lat, przez cały czas pobytu w Willi (w szczególności na balkonach i w ogrodzie) muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Willi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość i wyraża także zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu na przedmioty, które sobie przywłaszczył bądź zniszczył i zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie 7 dni od jej wystawienia. Strony ustalają, że w przypadku powstałych z tego tytułu sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

4. Przyjmowanie gości jest dozwolone poza godzinami ciszy nocnej – w godzinach od 6.00 do 22.00.Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za swojego gościa, zwłaszcza za szkody wyrządzone na mieniu właścicieli budynku i innych gości.

5. Do obowiązków Gościa należy pozostawienie umytych naczyń przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

6. Na terenie Willi obowiązuje zakaz:

- wnoszenia do apartamentu nart, desek snowboardowych i rowerów,

- chodzenia w butach narciarskich i snowboardowych,

- handlu i akwizycji,

- używania grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia obiektu z wyjątkiem ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

7. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz drzwi zamknąć na klucz.


§ 5. Obowiązki Willi

Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich telefonicznie pod numerem:533844005 , co umożliwi niezwłoczną reakcję. Willa ma obowiązek zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Willi,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

- sprawną usługę pod względem technicznym,


§ 6. Cisza nocna

1. W Willi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Willi nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.


§ 7. Zakres odpowiedzialności

1. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do Willi czy poza jego terenem.

2. Willa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamencie przez Gościa. Przedmioty te będą odesłane na koszt Gościa, na adres przez niego wskazany.

3. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Willi przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin obowiązuje od 01.07.2021 r.